UmbraHumanitas

14 tekstów – auto­rem jest Um­bra­Huma­nitas.

"książęce uczucia"

Ksiez­niczko mo­ja, co mym ser­cem władasz
Tak wspa­niale i ty­le miłości w nie wkładasz,
Co leczy mą duszę i wzno­si ku górze,
By mogła osiąść na niebiańskiej chmurze,
Kocham cię, to uczu­cie niż mar­mur trwalsze,
Jes­tes tą [...] — czytaj całość

erotyk • 2 listopada 2014, 21:40

Są ta­kie chwi­le, gdy czuję się jak­by mo­ja dusza wy­rywała sie z mo­jego ciała w pos­ta­cii łez, wte­dy mam ochotę zat­rzy­mać je przy so­bie jak najdłużej, bo cho­ciaż są oz­naką smut­ku, nie mam za­miaru sie pod­da­wać i tra­cić po­woli to co najcenniejsze... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 1 września 2014, 17:33

Ciało to de­likat­na powłoka dzieląca naszą duszę od od­po­wie­dzial­ności za wszys­tkie grzechy 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 sierpnia 2014, 05:08

Nie wiemy wszys­tkiego, ale wiemy wys­tar­czająco dużo by poz­nać wszystko. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 sierpnia 2014, 22:26

Jes­teśmy jak cienie, gdy na­dej­dzie nasz czas po pros­tu zni­kamy, nie po­zos­ta­wiając po so­bie śla­du... chy­ba, że w porę wy­ciągniemy rękę po światło, wte­dy znik­niemy w blas­ku kto­ry zauważyć po­winien każdy... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 23 sierpnia 2014, 02:36

czas nie ma znacze­nia, po­nieważ ogar­nia nas wieczność. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 24 czerwca 2014, 19:23

Zaz­wyczaj podążamy za światłem w poszu­kiwa­niu te­go, co tak nap­rawdę uk­ry­te jest w mroku. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 21 czerwca 2014, 12:53

Cier­pienie jest jak naj­lep­szy przy­jaciel, gdy każdy cię opuści, gdy nic ci w życiu nie wychodzi, ono zaw­sze z tobą jest. 

myśl • 20 czerwca 2014, 20:23

Często to cze­go naj­bar­dziej prag­niemy jest nieosiągalne. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 17 czerwca 2014, 20:19

Gdy jes­teśmy na sa­mym szczy­cie, możemy już tyl­ko stoczyć się na dół. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 15 czerwca 2014, 00:35
Zeszyty
  • ulunione – Słowa, które są dla mnie wskazówka­mi w życiu. Słowa, które są częścią mnie. Słowa, które wspierają mnie na duchu. Slo­wa, które znaczą dla mnie więcej niż zwyk­le.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
T U V
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

2 listopada 2014, 21:40UmbraHumanitas do­dał no­wy tek­st książęce uczu­cia

1 września 2014, 17:33UmbraHumanitas do­dał no­wy tek­st Są ta­kie chwi­le, gdy [...]

26 sierpnia 2014, 05:08UmbraHumanitas do­dał no­wy tek­st Ciało to de­likat­na powłoka [...]

24 sierpnia 2014, 22:26UmbraHumanitas do­dał no­wy tek­st Nie wiemy wszys­tkiego, ale [...]

23 sierpnia 2014, 02:36UmbraHumanitas do­dał no­wy tek­st Jesteśmy jak cienie, gdy [...]

24 czerwca 2014, 19:23UmbraHumanitas do­dał no­wy tek­st czas nie ma znacze­nia, [...]

21 czerwca 2014, 14:02Irracja sko­men­to­wał tek­st Zazwyczaj podążamy za światłem [...]

21 czerwca 2014, 12:53UmbraHumanitas do­dał no­wy tek­st Zazwyczaj podążamy za światłem [...]

20 czerwca 2014, 20:23UmbraHumanitas do­dał no­wy tek­st Cierpienie jest jak naj­lep­szy [...]

17 czerwca 2014, 20:19UmbraHumanitas do­dał no­wy tek­st Często to cze­go naj­bar­dziej [...]